FASE III. PREPARACIÓ PEL DEBAT+DEBAT

 

ARGUMENTACIONS (PUNTS FORTS A DESTACAR)/ CONTRAARGUMENTACIONS

Hem decidit realitzar una taula conjunta amb punts a favor i punts en contra per poder comparar els mateixos aspectes de l'escola pública  i privada

 

 

En ocasions hi ha moltes llegendes i frases mítiques basades en opinions personals o rumors. Per aquest motiu, hem intentat aportar dades numèriques a partir de les estadístiques publicades pel Departament i intentar associar cada afirmació amb una dada estadística real. També ens hem basat en experiències personals de companys nostres que estan treballant actualment.

Val a dir que aquest debat és sempre molt acalorat, ja que tots tenim les nostres opinions subjectives i és difícil arribar a un acord, perquè el grau de controvèrsia és molt alt.

El nostre grup ha triat posicionar-se a favor de l’escola privada, ja que quasi tots els que el formen hi han estudiat. Tanmateix, i ara ja basant-nos més en dades reals, es pot veure com els resultats dels alumnes tant en ESO com en Batxillerat són més elevats. Per altra banda, el fet que el centre funcioni com una empresa privada, fa que l’esforç dels treballadors es centrin en aconseguir els seus objectius, que en aquest cas és l’èxit dels alumnes que hi estudien, no solament en termes d’aprovat, sinó també de notes aconseguides. El fet que aquestes escoles disposin de més recursos econòmics, fa que el ventall d’activitats complementàries a l’estrictament docent, sigui molt més ampli que a l’escola pública, amb la conseqüent ampliació i diversificació de competències i habilitats dels seus alumnes, que posteriorment, els facilita tirar endavant amb nous reptes educatius . També permet dur a terme metodologies innovadores que precisen de suports materials que sense els recursos escaients, serien molt difícils de dur a terme. I també és important destacar el fet que les instal·lacions han estat pensades per poder facilitar les eines educatives més escaients segons el projecte educatiu del centre, però també donant importància al treball esportiu. Amb l’esport es construeixen rols i vincles molt forts entre els equips i els seus membres, però també potencien la competitivitat sana i l’esperit de superació.

Seguint la filosofia d’empresa, els centres privats necessiten captar alumnes i per això, competeixen entre elles a nivell de qualitat i prestigi. De fet, les escoles classificades com les millors d’Espanya són totes privades, segons “El Mundo”.

Parlant de la qualitat, després de fer l’anàlisi seguint el patró del EFQM, hem notificat que als centres privats la comunitat educativa participa del rumb de l’escola, es relaciona amb agents aliens als pròpiament educatius,…etc, per tant, aquest punt es valora de manera positiva.

Pel que fa a les figures de lideratge i constància dels objectius, direm que hem detectat una estabilitat en el temps, que pot ajudar a centrar-se encara més en el rendiment dels alumnes i les metodologies per aconseguir-ho,  sense elements de distracció en l’orientació de resultats. Un altre punt interessant és que els alumnes poden cursar tot l’ensenyament obligatori al mateix centre, així s’estalvien elements distractors que poden influir en el rendiment dels joves.

El fet que els alumnes puguin valorar els seus docents, ajuda a aconseguir una plantilla de professionals ben vistos i valorats, fet pel qual la seva implicació i el seu reconeixement ajuden a incrementar el grau d’esforç i compromís dels mateixos. Al final, els més beneficiats seran els alumnes, perquè tindran docents més implicats, preparats, motivats i probablement, amants de la seva feina, augmentant la qualitat de la docència impartida a les classes. Com a conseqüència, l’escola concertada és la que té més tendència a proposar diferents activitats per estimular els alumnes, d’aquesta manera intenten compensar les metodologies tradicionals d’ensenyament. Normalment són activitats fóra del centre, que ajuden a teixir vincles entre els alumnes mateixos i entre els professors. De la mateixa manera, un punt de distinció és poder incloure dins de la seva plantilla de personal els professionals més ben preparats, amb habilitats no solament docents, sinó també en algun altre camp que pot ser amortitzat i explotat en benefici dels alumnes del centre.

Seguint amb la idea que el principal objectiu de l’escola concertada és l’alumne, es cuida molt l’atenció personalitzada no només dels nens, sinó també les famílies, perquè s’entén que són una part més de l’entorn educatiu dels alumnes.

Normalment, els centres privats acostumen a oferir més ofertes de projectes per a què els alumnes es puguin apuntar i treballar en paral·lel a les activitats escolars pròpies.

Aquestes escoles acostumen a tractar temes de responsabilitat social des de punts de vista molt propers a creences compartides amb les famílies, aconseguint que els alumnes es sentin segurs dins del desenvolupament del raonament crític, i a més, són molt punyents en la manifestació de la seva planificació estratègica, seguint els seus valors i fonaments.

Per tots aquests motius, considerem que l’escola concertada és la manera d’entendre el procés d’aprenentatge més complet i tenint com a eix vertebrador l’alumne i el seu rendiment i èxit.

 

DEBAT

Vols veure com va anar el debat a l'alula sobre la qualitat de l'escola pública i l'escola privada?

Ho pots consultar anant a la sessió 10 de la llibreta de classe o fent clik aquí


PREPARACIÓ PEL DEBAT

No sʼha trobat comentaris.