El treball cooperatiu i el mètode d'experts. Exemple d'activitat

 

DISSENY D’ACTIVITAT COOPERATIVA

 

Nom de l’assignatura on es duria a terme l’ experiència:  Tecnologia industrial II

Curs:  2n batxillerat

Nombre d’estudiants:  24

 

Tema:  L’oxidació i  la corrosió en els elements metàl·lics i els diferents tractaments superficials existents

- Objectius formatius:

Al finalitzar la sessió l’alumne serà capaç de:

-       Definir  les diferències entre oxidació i corrosió

-       Enumerar els diferents tractaments superficials  dels materials metàl·lics

-       Explicar en què consisteixen els diferents tipus de tractaments superficials de materials metàl·lics

Mida dels grups: 

Els grups es compondran de quatre individus, per tant treballarem amb uns sis grups a la classe.

Seran  grups heterogenis, per tal de que els alumnes es puguin beneficiar al màxim de l’experiència.

La seva formació es realitzarà a l’atzar (tot i que el professor es reserva el dret a realitzar petits canvis) de la següent manera:

el  professor col·locarà dos números de l’1 al 6 en una capsa “A” i dos números de l’1 al 6 en una capsa “B”. Farà treure un número a cada estudiant que li hagi tocat el material A  “L’oxidació i la corrosió” de la capsa A i un número a cada estudiant que li hagi tocat llegir el material B “Tractaments superficials dels materials” de la capsa B. Els alumnes que obtinguin el mateix número  s’ajuntaran en el mateix grup. Per tant, cada grup estarà format de dos components que llegiran  el material A i dos components que llegiran el material B

 

- Materials:

El professor facilitarà el material de lectura, en base al qual es realitzarà el treball, la sessió anterior. Hi haurà dos textos. Un tractarà sobre l’oxidació i la corrosió i l’altre sobre els diferents tractaments superficials que es poden dur a terme en els materials metàl·lics. La meitat esquerra de la classe rebrà un text i l’altra meitat de la classe rebrà l’altre.

El professor també proporcionarà dues fitxes (en el pas 6) amb 5 preguntes cadascuna per comprovar que el grup ha assolit els objectius formatius de l’activitat

-Durada de la sessió:

La sessió durarà  una classe de dues hores. Tot i que s’haurà repartit el material de lectura la sessió anterior i per tant els alumnes poden portar el text llegit de casa

Tasca del grup:

Pas 1. 5’: Formació dels grups mitjançant  el sistema explicat anteriorment i situació de cada  grup a una zona distinta de la classe

Pas 2. 5’: Explicació del professor del procés a seguir i nomenament dels rols de cada individu del grup. L’alumne de cada grup que quedi més a prop del professor serà l’individu A. Les lletres B, C i D s’assignaran dins del grup en sentit horari tenint en compte que l’individu B serà el que tingui el mateix tema que A

Pas 3. 15’: Re-lectura individual per part de  cada component del grup del seu propi material assenyalant els conceptes que ell identifiqui com clau

Pas 4. 30’. Elaboració de mapa conceptual de cada tema per parelles

Les parelles de cada grup que hagin llegit el mateix tema (A i B,  C i D) elaboraran un mapa mental amb les definicions i continguts que considerin bàsics

Pas 5. 25’ “A” explicarà durant 12,5’ el mapa del tema “Oxidació i Corrosió” a “C i D”. “B” escoltarà i intervindrà si considera que l’explicació no és prou clara.  “C” explicarà a “A i B” el mapa  “Tractaments superficials de materials” durant els següents 12,5’. “D” també  intervindrà si considera que la explicació no és prou clara. Ara tots els components del grup coneixen el temari

Pas 6. 20’ El professor donarà dos fitxes per cada grup, una de cada tema, amb 5 preguntes. La parella A i B completarà la fitxa de la lectura que no havia llegit “Tractaments superficials dels materials” i la parella C i D completaran la fitxa sobre “Oxidació i Corrosió” Els últims 5 minuts les parelles poden intercanviar opinions i impressions sobre les preguntes

Pas 7. 20’ Les fitxes rotaran un grup en sentit horari i seran avaluades per l’equip 2. La parella A i B del grup 2 corregirà la fitxa sobre “Oxidació i corrosió” i la parella C i D del grup 2 corregirà la fitxa sobre “Tractaments superficials”.

La nota del grup serà la mitjana de les notes de cada fitxa, avaluades pel grup del costat però també tindrà una component de nota individual, proposada de forma anònima pels components del grup (veure avaluació)

Rols

Com s’ha comentat anteriorment, cada component del grup rebrà una lletra al començament de l’exercici. El professor es col·locarà en una posició concreta de manera que els individus que quedin més a prop d’aquest seran “A” L’individu que hagi rebut el mateix material que l”A” serà l’individu “B” Les lletres C i D es repartiran a partir de la posició de l’individu “A” seguint el sentit horari.

AL PAS 3 I 4. “Assenyalament de punts claus” i “elaboració de mapa mental”, tots els components desenvolupen el mateix rol

AL PAS 5 “Explicació dels mapes mentals entre parelles” l’individu A explica el material confeccionat amb l’individu B. L’individu B només escolta i fa aclariments a l’explicació del seu company si ho considera

L’individu C explica el material confeccionat amb l’individu D, que, novament,  només escolta i fa aclariments si ho considera

AL PAS 6. Tots desenvolupen el mateix rol

AL PAS  7 es produeix l’avaluació. Els components B i D seran els qui parlin ara, proposant la qualificació de cada pregunta, mentre que els components A i C diran si estan d’acord o no.  D’aquesta manera tots els components acaben desenvolupant l’habilitat d’explicar-se i fer-se entendre.

Criteri d' èxit:

Els alumnes han de tenir molt clar quins són els objectius del treball, tant els formatius (estipulats al començament d’aquest document) com els de la metodologia emprada per tal d’assolir-los (l’aprenentatge cooperatiu que treballa les habilitats socials). També han de tenir clar com s’avaluarà l’assoliment d’aquest, per tant serà el primer que s’explicarà)

-Interdependència positiva:

La interdependència positiva  és total en aquest exercici, ja que cada parella ha de completar una fitxa amb preguntes partint dels coneixements transmesos per la parella companya de grup. Es necessiten mútuament per poder realitzar la proba amb èxit.

- Exigibilitat/responsabilitat individual:

La responsabilitat individual en aquest cas  no es massa gran, perquè les tasques es desenvolupen en parelles. Si un individu falla o no està gaire concentrat, el company pot salvar la situació cosa que té els seus avantatges i els seus inconvenients.

Per corregir aquesta situació es proposa que la nota final tingui un component individual del 30%, que dependrà de les aportacions de l’individu  fetes al grup

-Habilitats socials en joc:

Les habilitats socials que entraran en joc seran les de interactuar per tal de fer-se entendre, utilitzant el llenguatge verbal i no verbal, saber interpretar aquest llenguatge, debatre idees,sintetitzar-les i arribar a un consens.

-Reflexió sobre el treball del grup:

La reflexió sobre el treball de grup es farà de forma individual en base a l’avaluació rebuda per part de l’altre grup i a les notes rebudes pels seus companys de forma anònima. Cada component es preguntarà si ha actuat correctament dintre de la dinàmica de grup i si pot fer alguna cosa per millorar de cara a la següent experiència.

-Tasca individual

L’alumne podrà perfeccionar a casa els mapes mentals del seu grup en base a l’avaluació feta pel grup 2, de cara a millorar la seva nota individual

Els coneixements adquirits són molt teòrics i seria complicat trobar una aplicació pràctica però es podria proposar una tasca individual del tipus “Reflexiona sobre la importància del tema tractat” per tal que l’alumne es doni compte de les grans pèrdues des del punt de vista econòmic i medi ambiental que genera el problema de l’oxidació i la corrosió i el no tractar correctament els materials metàl·lics

- Avaluació dels estudiants:

Hi haurà una nota de grup derivada dels objectius formatius, que serà la nota proposada per l’equip que ha avaluat les fitxes de respostes de l’equip en qüestió NOTA 1

NOTA 1= (Nota fitxa 1+Nota fitxa 2) / 2

Les preguntes de cada fitxa es poden avaluar amb 0-1-2

0.     No respon o no respon el que es demana

1.     La resposta és incompleta o hi ha errades

2.     La resposta és correcta i completa

També hi haurà una nota anònima dels companys de grup, que avaluarà del 1 al 10 l’aportació feta per cada individu dins del propi grup

NOTA 2= (notacompany1+ nota company2+notacompany3)/ 3

L’objectiu d’aquesta nota és augmentar la responsabilitat individual dintre de cada parella.

La nota final de l’exercici serà la següent

Nota final: (Nota 1*70 +Nota 2*30) /100

Aquesta nota respecte el global de curs no tindrà gaire pes atenent a que es desenvoluparan moltes activitats durant el curs

-Avaluació de l’activitat:

Si la mitjana de les notes de les fitxes, avaluades pels companys,  ronda el notable podríem fer una primera  avaluació favorable de l’experiència

Si després d’un temps a l’examen de l’assignatura, que contempli aquest continguts, es demostra que els alumnes distingeixen correctament els fenòmens d’oxidació i corrosió i saben enumerar i explicar els diferents tractaments superficials, podrem dir que l’activitat ha sigut un èxit

_Competències bàsiques que es treballen amb l’activitat:

 

 

Comunicativa lingüística i audiovisual

 

Artística i cultural

 

Tractament de la informació i competència digital

 

Matemàtica

 

Aprendre a aprendre

 

Autonomia i iniciativa personal

 

Coneixement i la interacció amb el

 món físic

 

 

Social i ciutadana

 

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

- Risc de l’activitat:

 El risc principal de l’activitat és que es desenvolupa en parelles i això disminueix la responsabilitat individual. Per corregir-ho hi ha un component de nota individual proposat de forma anònima pels components del grup a la nota final de l’activitat

Altre problema seria l’existència d’ una persona molt més dominant que l’altre dintre de la parella. Les seves idees i aportacions seran les adoptades pel grup, de forma que l’altre persona menys dominant no participarà gaire ni desenvoluparà molt  les seves habilitats socials. El professor es pot reservar el dret de realitzar petit canvis en la composició de grups o de intervenir  si veu que l’activitat no funciona.

També pot passar que per alguns estudiants, acostumats a treballar sols, sigui més rentable realitzar l’activitat pel seu compte que en grup de cara a aconseguir els objectius formatius, però segurament aquests estudiants serien una minoria,  sent positiu el balanç general, ja que el desenvolupament de les habilitats socials és òptim per a tothom.

 


Tema: El treball cooperatiu i el mètode d'experts. Exemple d'activitat

No sʼha trobat comentaris.