MATERIAL COMPLEMENTARI PER ALS DOCENTS

 
    1. EXPLICACIÓ DEL CURS/NIVELL, I UNITAT DIDÀCTICA, ON S'ENCABIRIA L'ACTIVITAT

 

Aquesta activitat “Ciència, Tecnologia i Societat” s’emmarcaria dins del bloc “Màquines tèrmiques i elèctriques”  de Tecnologia industrial II, assignatura de  2n de Batxillerat 

 

2. RESUM DE LES COMPETÈNCIES TREBALLADES

 

Competències:

Competència principal treballada:  

                -Interacció amb el món físic

Competències especifiques de la matèria:  (establertes en el currículum de Batxillerat-Decret 142/2008)

                -Competència tecnològica

                -Competència en experimentació

 

3. OBJECTIUS

 

Al finalitzar aquesta activitat l’alumne serà capaç de:

                -Definir la llei de Faraday

                -Experimentar la llei de Faraday mitjançant la construcció d'un motor o un generador elèctric

                -Explicar les diferències de funcionament entre un motor i un generador elèctric

          -Identificar les parts elementals del generador de corrent altern i del motor de corrent contínua

          -Trobar una aplicació pràctica de motor i/o generador elèctric

 

4. TEMPORITZACIÓ I METODOLOGIA DE TREBALL

 

PART 1:   INVESTIGACIÓ SOBRE LA LLEI DE FARADAY

         Part 1.1. Recerca individual

         3 hores. A desenvolupar en horari extraescolar de forma individual

        Part 1.2. Posada en comú dels apunts

         1  hora. A desenvolupar en grup a l’aula ordinària

PART 2. TECONOLOGIA

2 hores de taller a desenvolupar en parelles a l’aula de tecnologia

(es realitzaran també els exercicis d’experimentació i reforç)

PART 3: SOCIETAT

Previsió de temps: 2 hores, encara que poden ser més depenent de l’ambició de la proposta realitzada pels alumnes

A desenvolupar en horari extraescolar per parelles.

 

Per a més informació sobre metodologia de treball consultar "PRESENTACIÓ DEL CAS"

 

5. INDICACIONS PER A L'AVALUACIÓ I CRITERIS D'AVALUACIÓ

 

Consultar "RÚBRICA" 

 


Tema: Material per als docents

No sʼha trobat comentaris.