ACTIVITATS D'EXPERIMENTACIÓ, REFORÇ I COMPROVACIÓ D'APRENENTATGE

 

Després de realitzar per parelles la construcció del motor elèctric de corrent contínua i el generador elèctric de corrent alterna es proposa que el grup d'origen de quatre components experimenti  amb les dues construccions.

NOTA: Haureu d’identificar els pols de l’imant amb l’ajuda de la brúixola.  (Podeu escriure sobre els imants amb llapis per fer-ho) En el cas de la brúixola facilitada a la pràctica la part platejada de l’agulla apunta al nord, mentre que la part vermella apunta al sud.

 

Després d’experimentar en grup haureu de resoldre individualment les següents qüestions, darrera dels quals es realitzarà una posada en comú entre els quatre components del grup d’origen

PREGUNTES DE COMPRENSIÓ Temps: 40 minuts

Generals

  1. Defineix en què consisteix la llei de Faraday
  2. Explica a grans trets les similituds i diferències entre el funcionament d’un generador i un motor elèctric

Específiques sobre el motor

a) El motor us  ha funcionat bé? L’heu aconseguit fer girar? En cas contrari, indiqueu quins són els problemes que heu tingut i per què creieu que us ha passat.

b) Per què cal raspar totalment un dels extrems i en canvi, l’altre només la meitat?

c) Com creieu  que es podria fer que el motor girés més ràpidament?

d) Identifiqueu les parts principals del motor i relacioneu-les amb els materials reals utilitzats.

Rotor-

Col·lector -

Escombretes -

Estator -

Font d'alimentació –

f)  Quines conclusions extraieu de l’experimentació  del procediment? Quin és l'element clau del sentit del gir? De quina llei depèn?

Específiques sobre el generador

  1. El generador us ha funcionat bé? El voltímetre mostra diferència de potencial en fer girar els imants? Raona perquè el voltatge va canviant de signe
  2. Identifiqueu les parts principals del generador elèctric i relacioneu-les amb els materials reals utilitzat

      Rotor-

      Estator-

  1. Quina regla és d’aplicació per predir el sentit de la corrent induïda?

 


Tema: Activitats d'experimentació i reforç

No sʼha trobat comentaris.