PRSENTACIÓ DEL CAS

ACTIVITAT "CIÈNCIA, TECNOLOGIA I SOCIETAT"

 

              

A l’actualitat,  Ciència i Tecnologia conviuen en un estat de simbiosis profonament lligades al context en el que es donen, profonament lligades  a les necessitats i desitjos de la  societat  on es manifesten. Caminen de la mà. Mitjançant l’observació i el raonament, l’home adquireix coneixements que li permeten deduir principis i lleis  amb capacitat predictiva i comprovables experimentalment. L’home fa ciència…  La tecnologia permet l’aprofitament pràctic d’aquest coneixement científic en base a les necessitats que la societat determina.

No obstant, tradicionalment la tecnologia ha progressat pel mètode empíric del tanteig, a l’avantguarda en molts dels camps fins que posteriorment adquiria  una base científica. Podríem dir que progressava gaire bé sense una metodologia conscient. No va ser el cas del generador  i el motor elèctric.

A l’any 1831 Michael Faraday va fer el següent descobriment científic: un conductor elèctric que es mou  en un camp magnètic genera una diferència de potencial (... )

L’activitat proposada  a continuació consisteix en tres parts:

 

PART 1: CIÈNCIA. Investigació sobre el descobriment científic de Michael Faraday (cerca individual)

PART 2: TECNOLOGIA. Posada en pràctica  del principi científic mitjançant la construcció d’un generador o d’un motor elèctric (en parelles)

PART 3: SOCIETAT. Proposta d’una utilitat que satisfaci  una necessitat de la societat, sigui amb el motor, sigui amb el generador (exemple ventilador, encesa d’un llum..) (en parelles)

 

Es detalla a continuació cadascuna de les parts

 

PART 1. CIÈNCIA.  

Investigació sobre el descobriment científic de Michael Faraday

Pas1: Recerca individual  - A desenvolupar en horari extraescolar amb una previsió  temporal de 3 hores

Individualment, realitza una cerca sobre el principi físic  que va fer possible, a posteriori, la creació de generadors i motors.

Confecciona uns apunts amb una extensió aproximada de 4 fulls DINA4 en els que hauràs de tractar conceptes clau com electricitat, magnetisme, corrent continu, corrent altern, generadors i motors.

De forma introductòria es facilita el següent material

Pas 2: Posada en comú dels apunts en grup – A desenvolupar en l’aula ordinària amb una duració d’ una hora

A la sessió d’aula ordinària (duració d’una hora) es formaran grups heterogenis de quatre estudiants mitjançant un sistema de sorteig.

Per grups, haureu de realitzar una posada en comú dels apunts, seleccionant les explicacions més clares, entenedores i completes, incorporant totes les idees que considereu importants

 

PART 2. TECNOLOGIA

Posada en pràctica del principi científic mitjançant la construcció d’un generador o d'un motor elèctric.

A desenvolupar a l'aula de tecnologia en una sessió de taller de dues hores

A cada grup el professor realitzarà a l'atzar una subdivisió per parelles on cadascuna d’elles s’encarregarà d’una de les construccions, assignades també a l'atzar, seguint el procediment de construcció que es facilitarà  amb el material. Les opcions són:

-Construcció d’un generador de corrent alterna  

 

-Construcció d’un motor de corrent contínua


 

(veure MATERIAL PER ALS ESTUDIANTS per realitzar la construcció)

 

PART 3: SOCIETAT.

Proposta d’una utilitat que satisfaci  una necessitat de la societat mitjançant la tecnologia generada

A desenvolupar en horari extraescolar en parelles 

Per finalitzar l’activitat cada parella haurà de realitzar una proposta d’utilitat  de la construcció executada per la parella companya de grup.

Exemple: Dins d’un grup, la parella que ha construït el generador proposa i construeix un ventilador que funcioni amb el motor construït per l’altre parella, a la vegada que aquesta última parella proposa i construeix un circuit que encengui uns leds utilitzant l’energia del generador construït per la primera parella

 

 

Procediment de les imatges: Font pròpia

 

 


Tema: Presentació del cas

No sʼha trobat comentaris.